Gemeente Bergen zet samen met de andere veertien gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis een belangrijke stap om als regio verder te verduurzamen. Samen is een zogenoemde Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld.

De ambities van de regio zijn in deze eerste RES, de RES 1.0 vastgelegd. Nu deze door de volksvertegenwoordigers in de regio zijn vastgesteld kunnen de gemeenten waar dat zinvol of nodig is, gezamenlijk aan de slag met de uitvoering. De strategie wordt elke twee jaar herzien.

Via deze link kun je de RES 1.0 en de publieksversie van de RES 1.0 bekijken.

Wat staat er in de RES?
In de RES beschrijven we als regio:
•    Welke regionale maatregelen we nemen om meer energie te besparen. Wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken.
•    Hoeveel duurzame elektriciteit we in onze regio kunnen opwekken met zon en wind.
•    Welke regionale mogelijkheden er zijn om onze huizen anders te verwarmen zodat we stap voor stap van het aardgas af kunnen.
•    Hoe inwoners meer zeggenschap kunnen hebben bij grootschalige zon- en windprojecten. En hoe zij kunnen profiteren van deze projecten. 

Hoe verhoudt de RES zich tot de duurzaamheidsplannen in de Gemeente Bergen?
Iedere gemeente onderzoekt hoe ze op lokaal niveau invulling kunnen geven aan de afspraken uit de RES. Dit is maatwerk, want iedere gemeente is anders. De afspraken uit de RES vervangen niet de afspraken die we al binnen onze gemeente hebben gemaakt. De RES is hier een aanvulling op en probeert juist het proces van verduurzaming te versnellen. 

Gemeente Bergen heeft haar eigen programma VerduurSAMEN2030 dat we vanuit de ambitie om in 2030 energie-onafhankelijk te zijn hebben opgesteld. We hebben bijvoorbeeld verschillende acties opgezet waarmee we onze inwoners helpen energie te besparen. Daarnaast hebben we afgesproken om enkel het gebied Wells Meer te benutten voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit, dit heeft geresulteerd in de voorbereiding voor Energielandgoed Wells Meer. Hiermee willen we bereiken dat ons waardevol Nationaal Park De Maasduinen verder zoveel mogelijk behouden blijft. Deze afspraken zijn meegenomen in de gesprekken over de RES 1.0 en zijn leidend voor de verduurzaming in onze gemeente.

Hoe nu verder?
De RES 1.0 is op 1 juli 2021 aangeboden aan het Rijk. Zij verzamelen alle strategieën en brengen de plannen voor heel Nederland in kaart. Als regio maken wij ons op voor het uitvoeren van de ambities die in de RES 1.0 staan. Op dit moment onderzoeken wij hoe wij dit het beste kunnen doen. Dat doen wij met alle partners: de andere veertien gemeenten, de Provincie Limburg, het Waterschap Limburg en netbeheerder Enexis.