Samenvatting

Naam van de websiteverduurSAMEN2030
Van overheidsinstantieGemeente Bergen (L)
Toegankelijkheidsstatusvoldoet niet (D) ? - Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op 'onevenredige last'?Nee ? - Ga naar de informatie over 'onevenredige last'
Toegankelijkheidsprobleem?Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring08-05-2020
Link naar alle verklaringen
van deze overheidsinstantie
https://www.verduurSAMEN2030.nl(externe link)

Inhoud

Verklaring

Gemeente Bergen (L) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website verduurSAMEN2030.

Een overzicht van alle toegankelijkheidsverklaringen van Gemeente Bergen (L) is beschikbaar via de link https://www.verduurSAMEN2030.nl(externe link)

Nalevingsstatus

De website verduurSAMEN2030 van Gemeente Bergen (L) voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-05-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Bergen (L).
Functie: Webmaster.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-05-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [toegankelijkheid@naam-overheidsinstantie.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman(externe link)].

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website verduurSAMEN2030 is voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website verduurSAMEN2030 is nog niet onderzocht.

 • er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • er is geen toegankelijkheidsonderzoek gepland

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(onbekend is welke afwijkingen er zijn)

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: De website is pas sinds half mei live en nog niet alle aangeleverde stukken zijn toegankelijk. Tevens heeft nog niet iedereen de training voor werken met het nieuwe CMS gevolgd.
  • Oorzaak: Door het coronavirus in combinatie met het vernieuwen van alle websites en overzetten naar een nieuw CMS, is het een lastige periode om het project door te zetten. Uiteindelijk zijn we toch met beperkte middelen aan het project begonnen maar blijft het lastig om bijvoorbeeld kennis te delen en iedereen van nieuwe instructies te voorzien.
  • Gevolg: De planning voor het bouwen van de nieuwe website is uitgelopen en uiteindelijk is het project met vertraging opgestart. Vervolgens hebben er zich maar enkele aangeschreven voor de online training voor het werken met het nieuwe CMS
  • Alternatief: De medewerkers die de training hebben gevolgd, geven hun kennis door wanneer mogelijk is. Daarnaast zullen er meer datums voor nieuwe trainingen ingepland worden.
  • Maatregel: Zolang de website nog niet volledig toegankelijk is, bestaat er nog geen mogelijkheid om alle stukken toegankelijk in te zien. We streven er naar om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.
   • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020

  Onevenredige last

  De maatregelen die Gemeente Bergen (L) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

  (Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


  Algemene toelichting

  Uitleg over de nalevingsstatussen

  Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

  1. voldoet volledig
  2. voldoet gedeeltelijk
  3. eerste maatregelen genomen
  4. voldoet niet

  De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
  Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

  Nalevingsstatussen

  KenmerkA. Voldoet volledigB. Voldoet gedeeltelijkC. Eerste stappen gezetD. Voldoet niet
  Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:    
  het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2]EN
  de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
  de onderzoeksresultaten zijn maximaal 24 maanden oud.
  jajaneenee
  voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Formatjajaneenee
  alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL.jajaneenee
  De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:    
  zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.jajaneenee
  omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.jajaneenee
  Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.janeeneenee
  Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.janeeneenee
  Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt:-janeenee
  alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking.-janeenee
  daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen.-janeenee
  Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.-janeenee
  de overheidsinstantie is daarmee in control.-janeenee
  Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen.--janee
  De overheidsinstantie verklaart dat de eerste stappen zijn gezet om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.--janee

  [1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
  [2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

  Uitleg over onevenredige last

  Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

  Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

  Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4(externe link) en de toelichting bij artikel 3(externe link) van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

  Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

  Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

  • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
  • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
  • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
  • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
  • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
  • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
  • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
  • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

  Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid(externe link).

  In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.